Hakkımızda

Güvenlik Kameralarıyla İlgili Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla RAİNCUP PLASTİK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.(Şirket) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesi uyarınca ; Aydınlatma  Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında iş bu bildiri hazırlanmıştır.

 

Hizmet binası içinde ve dışında mevcut giriş kapısı, bina dış cephesi ve otopark  alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanmakta ve her türlü yasal hakkımızın kullanımı , hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi , fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla görüntü kaydı yapmakta ve kapalı serverlarımızda gerekli güvenlik önlemleri alınarak; KVKK md 5/2 e-f uyarınca ;” görsel ve işitsel verileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve ya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amacıyla otomatik olarak işlenmekte  ve muhafaza edilmektedir.

 

Kaydı alınan görüntüler, adli makamların istemi üzerine Yetkili Kamu Kurumu Ve Kuruluşuna aktarılmaktadır.

 

Veri Sorumlusuna karşı olan KVKK md 11 kapsamındaki haklarınızı bildirir, her türlü şikayet ve taleplerinizi Hadımköy Mah.Celal Bayar Cad.No:5/1 Arnavutköy/İSTANBUL adresine bizzat teslim edilebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilir ve ya info@raincup.com.tr mail adresine mail gönderebilirsiniz.

 

KVKK md 11 uyarınca haklarınız ;

 

A ) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

B ) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

C ) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

D ) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

E ) Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

F ) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

G ) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

H ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Raincup

Ürünler

Sayfalar

Aydınlatma Metni

Yönetim ve üretim merkezi İstanbul Hadımköy'de yer alan şirketimiz Raincup Plastik ve Ambalaj San.

Ltd. Şti. adı altında kurulmuştur.

 +90 212 771 43 43

Buzdolabı Poşeti

Hadımköy Mah. Celal Bayar Cad. No: 5/1 Arnavutköy / İstanbul

© 2020 Tüm Hakları Saklıdır | Raincup Plastik ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.